ശാസ്ത്രബോധം സാമൂഹ്യബോധമാക്കുക

ശാസ്ത്രബോധം സാമൂഹ്യബോധമാക്കുക

2011, ഓഗസ്റ്റ് 12, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ജെന്ടെര്‍ വിഷയ സമിതി ഓഗസ്റ്റ്‌ 13 നു

 കണ്ണൂര്‍ ജില്ല ജെന്ടെര്‍ വിഷയ സമിതി ഓഗസ്റ്റ്‌ 13 നു കണ്ണൂര്‍ പരിഷദ് ഭവനില്‍ നടക്കും