ശാസ്ത്രബോധം സാമൂഹ്യബോധമാക്കുക

ശാസ്ത്രബോധം സാമൂഹ്യബോധമാക്കുക

2011, ഡിസംബർ 9, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മേഖല വിജ്ഞാനോത്സവം ഡിസംബറില്‍

മേഖല വിജ്ഞാനോത്സവം ഡിസംബറില്‍ നടക്കും. മുന്‍കൂട്ടി ചെയ്തു വരേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാണുക.