ശാസ്ത്രബോധം സാമൂഹ്യബോധമാക്കുക

ശാസ്ത്രബോധം സാമൂഹ്യബോധമാക്കുക

2010, ജൂലൈ 6, ചൊവ്വാഴ്ച

വിജ്ഞാനോത്സവം തുറന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ മാസികയില്‍

ഈ വര്‍ഷത്തെ വിജ്ഞാനോത്സവം സ്കൂള്‍ തലം ജൂലൈ 21 നു നടക്കും. തുറന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ ജൈവ വൈവിധ്യ പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യൂറീകയിലും ശാസ്ത്രകേരളത്തിലും ഉണ്ട്.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: